مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس

مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس

مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس

مشخصات فنی پی ال سی 1200 7S زیمنس

پی ال سیهای سری -1200 7s کمپانی زیمنس (1200 7S PLC (شامل ویژگیهایی همچون انعطاف پذیری و قدرت بالا برای کنترل کردن تجهیزات متنوع در یک سیستم صنعتی است. ساختار جمع و جور، قیمت تمام شده مناسب نسبت به کارایی بالا و دستور العملهای بسیار قدرتمند، پی ال سی سری 1200 7Sزیمنس را به یک محصول بینظیر و فوق العاده تبدیل کرده است. پی ال سی 7S 1200زیمنس، پیشنهاد بسیار هیجانانگیز زیمنس برای شما در جهت اجرای دستورات ساده در عین
حال بسیار دقیق اتوماسیونتان است.

برای خرید پی ال سی سری 1200 7s زیمنس باید بدانید که ماژول شبکه این پی ال سی در دو دسته تولید عرضه شده است؛ دو نوع ماژول شبکه خانواده 1200 7S PLC عبارتاند از:

  • RS232
  • RS485

همینطور شما عزیزان می توانید برای خرید و دریافت اصالعات بیشتر با همکاران ما ا زطریق سایت و شماره09129563341: د ر ارتباط باشید.

مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس

مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس بخشی ازمشخصات PLC S7-1200 زیمنس

انواع مختلف PLCهای S7-1200 زیمنس

انواع PLCهای سری 7-1200S زیمنس در دسته PLCهای پایه این شرکت قرارگرفته اند.این PLCها در دو سری استاندارد و ایمن درمقابل خطا عرضه وتولید میشوند که در ادامه به بررسی PLC سری S7-1200 و مشخصات فنی آنها پرداخته میشود:

زیمنس CPU 1211C

ظرفیت حافظهی C1211CPU پی ال سی سری 7-1200S زیمنس 50KB است.شامل 10 ورودی/خروجی یکپارچه 6 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 4 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 4 خروجی رلهایی دارد. C1211CPU پی ال سی 7-1200S همچنین دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج -0 وجود DC/DC/RLY و AC/DC/RLY ،DC/DC/DC ختلف مدلم درسه .است ولت 10 دارد.

C1211CPU پی ال سی سری7-1200S را می توان با یک کارت )SB )و حداکثر یک ماژول CM توسعه داد. این نوع مدل CPU سه شمارشگر با فرکانس کاری 100kHz نیز دارد.

مشخصات فنی پی ال سی S7-200 زیمنس

زیمنس CPU 1212C

قابلیت حافظهی C1212CPU پی ال سی سری S7-1200 زیمنس 75KB است. دارای14 ورودی/خروجی یکپارچه 8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 6 خروجی رلهایی دارد. C1212CPU پی ال سی سری7-1200S همینطور شامل دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 10-0 ولت است. در سه مدل DC/DC/DC، RLY/DC/AC و RLY/DC/DC وجود دارد.

C1212CPU پی ال سی سری7-1200S را می توان با یک کارت )SB )، دو ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد. C1212 CPU پی ال سی 7-1200S زیمنس 4 کانتر 3 کانتر 100kHz و یک کانتر با فرکانس ماکزیمم 30kHz دارد.

زیمنس CPU 1214C

قابیلت حافظهی C1214CPU پی ال سی سری7-1200S زیمنس 100KB است. دارای24 ورودی/خروجی یکپارچه و همینطور شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رلهایی دارد. C1214CPU پی ال سی سری 7-1200S همینطوردارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 10-0 ولت است.

در سه مدل DC/DC/DC، RLY/DC/AC و RLY/DC/DC وجود دارد. C1214CPU پی ال سی سری 7-1200S را می توان با یک کارت SB، 8 ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد. C1214 CPU پی ال سی 7-1200S زیمنس 6 کانتر سریع نیز شامل 3 کانتر 100kHz و 3 کانتر با فرکانس ماکزیمم 30kHz دارد.

زیمنس CPU 1215C

قابلیت حافظهی C1215CPU پی ال سی سری 7-1200S زیمنس 125KB است.دارای 24 ورودی/خروجی یکپارچه و همینطور شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رلهایی دارد. C1215CPU پی ال سی 7-1200S همینطور دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 10-0 ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه 10 بیتی با رنج 20-0 میلی آمپر است.

در سه مدل DC/DC/DC، RLY/DC/AC و RLY/DC/DC وجود دارد.وهمینطور دارای دو رابط اترنت یکپارچه است. C1215CPU پی ال سی 7-1200S را می توان با یک کارت ) (SB، 8 ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد. C1215 CPU پی ال سی 7-1200S زیمنس 6 کانتر شامل 3 کانتر 100kHz و 3 کانتر با فرکانس ماکزیمم 30kHz دارد.

زیمنس CPU 1217C

قابلیت حافظهی C1217CPU پی ال سی سری7-1200S زیمنس 150 KBاست. دارای 24 ورودی/خروجی یکپارچه و همینطور شامل 10 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 4 ورودی 1.5 ولت تفاضلی، 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC و 4 خروجی 1.5 ولت تفاضلی دارد C1215CPU .پی ال سی سری 7-1200S همینطور دارای دو ورودی آنالوگ ده بیتی با رنج 10-0 ولت و دو خروجی آنالوگ یکپارچه 10 بیتی با رنج 20-0 میلی آمپر است.

در سری DC/DC/DCوجود دارد C1217CPU .پی ال سی 7-1200S را می توان با یک کارت (SB (، 8ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM توسعه داد . C1217 CPUپی ال سی سری 7-1200S زیمنس میتوانند 4 قطار پالس خروجی با فرکانس تا 1 MHz داشته باشند. از دیگر مزایای C1217CPUپی ال سی سری7-1200S ، دو رابط اترنت یکپارچه و درایور خط ورودی/خروجی )1 (v-1.5MHzاست.

CPUهای ایمن در مقابل خطا PLCهای 7-1200S زیمنس

زیمنس CPU 1212FC

قابلیت FC1212 CPU پی ال سی سری 7-1200S زیمنس 100KB است که در دو مدل DC/DC/DC و RLY/DC/DC عرضه وتولید میشود. و همینطوردارای 14 ورودی/خروجی یکپارچه دارای8 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 6 خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 6 خروجی رلهایی و دو ورودی آنالوگ 10 بیتی استاندارد یکپارچه10-0 ولت است. با ماژولهای O/I مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در مقابل خطا )یک کارت )SB)، حداکثر دو ماژول SM و حداکثر 3 ماژول CM ) قابل توسعه هستند. دارای 4 کانتر )سه کانتر 100kHz و یک کانتر با فرکانس نهایتا 30kHz ) است.

زیمنس CPU 1214FC

قابلیت FC1214 CPU پی ال سی سری 7-1200S زیمنس 125KB است که در دو مدل DC/DC/DC و RLY/DC/DC تولید وعرضه میشود.وهمینطور دارای 24 ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه شامل 14 ورودی دیجیتال و 24 ولت DC و 10خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رلهایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 10-0 ولت است.

با ماژولهای O/I مربوط به CPUهای استاندارد و ایمن در مقابل خطا )یک کارت SB، حداکثر 8 ماژول SM استاندارد یا -fail safe و حداکثر3 ماژول CM )قابل توسعه هستند. که دارای 6 کانتر )سه کانتر با فرکانس کاری نهایتا 100kHz و سه کانتر با فرکانس نهایتا 30kHz ) است.

زیمنس CPU 1215FC

قابلیت FC1215 CPUپی ال سی سری 7-1200Sزیمنس 150 KBاست که در دو مدل DC/DC/DCو RLY/DC/DC عرضه وتولید میشود. و همینطور دارای 24 ورودی/خروجی استاندارد یکپارچه که شامل 14 ورودی دیجیتال 24 ولت DC و 10خروجی دیجیتال 24 ولت DC یا 10 خروجی رلهایی و دو ورودی آنالوگ استاندارد یکپارچه 10-0 ولت و دو خروجی آنالوگ استاندارد 20-0 میلی آمپر است. با ماژولهای O/I مربوط بهCPU های استاندارد و ایمن در برابرخطا )یک کارتSB ،حداکثر 8 ماژول سیگنال استاندارد یا (SM (safe-fail و حداکثر3 ماژولCM نیز قابل توسعه هستند.
دارای دو رابط اترنت و 6 کانتر شامل سه کانتر با فرکانس نهایتا 100 kHzو سه کانتر با فرکانس نهایتا 30 kHzاست.

خریدS7-1200 زیمنس

برای خرید پی ال سی زیمنس در انواع مختلف از جمله خرید پی ال سی زیمنس1200 می توانید از طریق تماس با کارشناسان فروش پیشرو صنعت نوین، از شرایط و طریقه فروش وارسال محصول ونیز خدمات بی نظیری همچون ارسال سریع و تضمین اصالت و بهترین قیمت بهره مند گردید

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo