کلید حرارتی دسته بندی

کلید حرارتی زیمنس 3VR1
کلید حرارتی زیمنس 3VR2