کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

فهرست مطالب

کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

کلید های هوایی زیمنس به اختصار به نام کلیدهای ACB در بازارمعرفی شده ACB. مخفف کلمات Breaker Circuit Airمی باشد و یک مدل کلید اتوماتیکشمرده شده است . دلیل نامیدن این مدل از کلیدها به هوایی عملیات اطفا جرقه در حین کلید زنی در محفظه پر شده با هوای آزاد می باشد.کارایی کلید اتوماتیک هوایی در دو مورد سویچینگ و قطع مدار می باشد.

کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

عملکرد کلید هوایی زیمنس

کلیدهای هوایی زیمنس اصوال از ۶۳۰ آمپر به باال برای رنج جریان های ۱۰۰۰ ،۱۲۵۰ ۱۶۰۰ ،۲۰۰۰ ،۲۵۰۰ و ۳۲۰۰ آمپر استفاده می شود.دقت کاری باال، توانایی های گزارش گیری و کنترل دقیق، از ویژگی های عمده کلید هوایی زیمنس است.
سااختمان توایی کلید هوایی زیمنس یا ACBD به این صورت است که در وضعیت نرمال زمانی که کلید وصل است )فنر شارژ یا در وضعیت آماده به کار است( در صورت مشکلی و خطایی ، کلید هوایی از حالت تیغه بسته خارج می گردد.
در این وضعیت پس از رفع مشکل، میشود کلید را با استفاده از کنترل پنل از راه دور دوباره وصل کرد. درواقع با تخلیه شارژ فنر، تیغه های کلید هوایی زیمنس وصل خواهد شد.در این وضعیت در صورت وجود موتور، در کلید، فنر به صورت خودکار شارژ شده و در صورتعدم وجود موتور می توان با استفاده از اهرم و به صورت دستی عملیات شارژ فنر را انجام داد.

انواع کلید هوایی زیمنس

کلید هوایی زیمنس (ACB (در سه سایز مختلف است و هر سایز از اشکال مختلفی بهره میبرند که بستگی به نوع ولتاژ آن به دو قسمت ACو DC تقسیمبندی میشوند. از مهمترین کلیدهای هوایی زیمنس که استفاده میگردد به دو مورد زیر میتوان اشاره نمود:

1 .کلید هوایی زیمنس مدل WL۳
2 .کلید هوایی زیمنس مدل WA۳

همینطورکلید هوایی زیمنس به دو مدل فیکس و کشویی تولید گردیده و میتوان بر پایه نیاز آنها را تهیه کرد.

کلید هوایی زیمنس WA۳

این مدل از کلید هوایی کمپانی زیمنس همچون فیدر ورودی و قطع کننده مدارات خروجی در تأسیسات الکتریکی، ساختمانها و کاربردهای زیرساختی به کار میرود. همینطور به صورت ایمن از سیستمها و ماشینهای الکتریکی در برابر آسیب جدی محافظت میکند و به لطف طراحی قوی،کیفیت بسیار عالی و کارایی های محافظتی هوشمند، از خرابی سیستم و هزینههای ناشی از آنها جلوگیری میکند.

میتوان این مدل کلید را در سیستمهای کنترل الکترونیکی، نگهداری و مدیریت انرژی به کار برد. این کلیدها در انواع ۳ قطب و ۴ قطب موجود هستند. بر اساس استانداردهای فعلی، ۳ WA همچون یکی از کلیدهای هوایی پرکاربرد در سراسر دنیا مورداستفاده قرار میگیرد.

کلید هوایی زیمنس3WL

کلید هوایی ۳ WLبهطور مورد اطمینان از تجهیزات الکتریکی در مقابل آسیب یا آتشسوزی ناشی از اتصال کوتاه، خطای زمین یا خرابی بیشازحد معمول سیستم محافظت میکند و مانند سری ۳ WA قابلیت برقراری ارتباط را دارد و به سادگی میتواند در سیستمهای کنترل سطح باالتر و مدیریت انرژی ادغام شود.
کلید هوایی زیمنس مدل ۳ WLاز موتورها، خازنها، ژنراتورها، و کابلها محافظت میکند. طراحی و دامنه گسترده و استاندارد این مدل از قطع کنندههای مدار، این کارایی را برای آنها فراهم میکند تا انعطافپذیر بوده و با قابلیت های متنوع سازگار شوند.

مهمترین مشخصه های کلید هوایی زیمنس

 •  مناسب آمپرهای باالتر از ۶۳۰
 • پر کاربرد ترین رنج جریان ها: ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۶۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ و ۳۲۰۰ آمپر
 • توانایی گزارش گیری
 • کنترل باال
 • طول عمر بسیاربالا

ساختار کلید هوایی زیمنس

کلیدهای فشارقوی یا به بیان دیگری کلید هوایی به صورتی طراحی شدهاند که به صورت اتوماتیک از طریق رله یا به صورت دستی از اتاق فرمان و همینطور از محل، در اسباب زیر ولتاژ و تحت بار و در مدت زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار امکان دارد تا ۱۰ برابر جریان نامی باشد، این توانایی را دارند که مدار را بدون هیچ گونه آسیبی به آن برسد قطع کنند.
کلید هوایی برای محافظت در مقابل یک مدار الکتریکی در خطرات ناشی از اضافهبار، اتصال کوتاه و حفاظت موتوری و ژنراتوری طراحیشده است و برخالف فیوز که یک بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود، میتواند دوباره وارد مدار شود و مورد استفاده قرار گیرد.

اجزای تشکیل دهنده کلید هوایی زیمنس

 • کلید کشویی
 • ترمینال های کنتاکت های کمکی
 • کلید قفل کشویی
 • کلید قفل باز
 • دارای علامت رنگی نشان دهنده توانایی قطع کلید
 • دارای نمایشگر نشان دهنده وضعت کلید
 • اهرم شارژفنر
 • دارای نمایشگر وضعیت فنر
 • دارای دکمه ریست برای خطای تریپ
 • دارای دکمه ریست
 • واحد حفاظت میکرولوجیک

کنتاکت های کمکی

کنتاکت های کمکی در کلید های هوایی زیمنس ( ACB ( در داخل کلید مطابق عکس قرار گرفته اند و خروجی آن ها در باالی کلید قرار دارد و میتوان از آن ها استفاده کرد این کنتاکت ها هم به صورت باز ( NO (و هم به صورت بسته ( NC ( موجود هستند که با قطع یا وصل شدن کلید هوایی (ACB) زیمنس آن ها نیز قطع و وصل میشوند.

از مهمترین کاربر های این تیغه ها میتوان به مانیتور کردن و فیدبک شرایط کلید هوایی اشاره کرد . یکی دیگر از کاربرد های مهم این تیغه ها ایجاد اینترلاکینگ ( Interlocking) است که با ایجاد شرایط قید و دستور میتوان به کلید دستوراتی را اعمال کرد که قطع و یا وصل شود.

مقایسه کلید هوایی با کلید کامپکت اتوماتیک

 • پارامترهای اندازه گیری بیشتری روی کلید هوایی در دسترس است.
 • قدرتمند تر است و برای کارهای بزرگتر و دقیقتر استفاده می شود.
 • کلید هوایی در مسیر جریان، قبل از کلید های کامپکت قرار میگیرد. و در صورت عدم عملکرد در کلید های کامپکت کلید هوایی نسبت به قطع کلید اقدام می کند.
 • دارای کلید های هوایی گرانتر هستند.
 • فرمان پذیر بودن. یعنی میتوانیم در جریان های باال از آن به عنوان کنتاکتور نیز استفاده کرد
 • طول عمر کلید های هوایی بیشتر است.

مزیت کلیدهای هوایی اتوماتیک زیمنس به تناسب کلیدهای اتوماتیک کامپکت

رنج جریان بالاتر :کلیدهای اتوماتیک نیزتا رنج ۱۶۰۰ آمپر، کلیدهای هوایی از ۶۳۰ تا ۶۳۰۰ آمپر ساخته می شوند به دو مدل ثابت و کشویی هستند.
عمرزیاد تر :عمر کلید اتوماتیک هوایی ۲ برابر عمر کلید اتوماتیک زیمنس هست.
دقت و حفاظت بسیاربالا :کلیدهای هوایی از رله های الکترونیکی ساخته شده اند بنابراین از دقت و انعطاف بیشتری جهت محفاظت از مدار دارند.
توانایی قطع باالتر و سریع تر:کلید اتوماتیک هوایی در قیاس با کلیدهای اتوماتیک کمپکت از تواناییی قطع باالتری نیز برخوردار می باشند. قابلیت قطع کلیدهای هوایی بین ۵۵ تا ۲۰۰ کیلو آمپر می باشد.

کاربرد کلید هوایی زیمنس

ACBها به عنوان یک مدل مدارشکن بسیار قدرتمند و ایمن، برای کنترل و حفاظت مدارهای الکتریکی درمقابل خطای اتصال کوتاه و خطای اضافه بار و همینطورکاهش یا افزایش بیش از حد معمول فرکانس در ولتاژ فشار ضعیف استفاده می شوند.

 • کلید اصلی (Main (در تابلوهای توزیع فشار ضعیف
 • اندازه گیری و ثبت مشخصات شبکه مانند جریان ،فرکانس و هارمونیک و…
 • شناسایی خطاهای شبکه و اعالم آن ها توسط آالرم
 • توانایی استفاده از انواع تجهیزات جانبی از قبیل بوبین شنت، کنتاکت تریپ و کنتاکت های کمکی جهت استفاده در مدارهای فرمان
 • در اکثر صنایع از جمله کارخانه های صنعتی، ماشین های الکتریکی مانند ژنراتورها،ترانسفورماتورها
 • دارایشبکه های توزیع برق

جمع بندی

به صورت کلی کلید هوایی زیمنس یک مدل بریکر یا همان قطع کننده است که به منظور حفاظت و سویئچ مدار در حالت های اتصال کوتاه کاربرد دارد در واقع کنترل و حفاظت ازمدار در هوای آزاد از طریق این کلید صورت می گیرد. دقت کاری بسیار بالا،توانایی گزارش گیری و کنترل دقیق ،طول عمرزیاد از ویژگی های بارز کلید هوایی زیمنس است

 

کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

کلید های هوایی زیمنس به اختصار به نام کلیدهای ACB در بازارمعرفی شده ACB. مخفف کلمات Breaker Circuit Airمی باشد و یک مدل کلید اتوماتیکشمرده شده است . دلیل نامیدن این مدل از کلیدها به هوایی عملیات اطفا جرقه در حین کلید زنی در محفظه پر شده با هوای آزاد می باشد.کارایی کلید اتوماتیک هوایی در دو مورد سویچینگ و قطع مدار می باشد.

کلید هوایی زیمنس چیست انواع کلید هوایی زیمنس

عملکرد کلید هوایی زیمنس

کلیدهای هوایی زیمنس اصوال از ۶۳۰ آمپر به باال برای رنج جریان های ۱۰۰۰ ،۱۲۵۰ ۱۶۰۰ ،۲۰۰۰ ،۲۵۰۰ و ۳۲۰۰ آمپر استفاده می شود.دقت کاری باال، توانایی های گزارش گیری و کنترل دقیق، از ویژگی های عمده کلید هوایی زیمنس است.
سااختمان توایی کلید هوایی زیمنس یا ACBD به این صورت است که در وضعیت نرمال زمانی که کلید وصل است )فنر شارژ یا در وضعیت آماده به کار است( در صورت مشکلی و خطایی ، کلید هوایی از حالت تیغه بسته خارج می گردد.
در این وضعیت پس از رفع مشکل، میشود کلید را با استفاده از کنترل پنل از راه دور دوباره وصل کرد. درواقع با تخلیه شارژ فنر، تیغه های کلید هوایی زیمنس وصل خواهد شد.در این وضعیت در صورت وجود موتور، در کلید، فنر به صورت خودکار شارژ شده و در صورتعدم وجود موتور می توان با استفاده از اهرم و به صورت دستی عملیات شارژ فنر را انجام داد.

انواع کلید هوایی زیمنس

کلید هوایی زیمنس (ACB (در سه سایز مختلف است و هر سایز از اشکال مختلفی بهره میبرند که بستگی به نوع ولتاژ آن به دو قسمت ACو DC تقسیمبندی میشوند. از مهمترین کلیدهای هوایی زیمنس که استفاده میگردد به دو مورد زیر میتوان اشاره نمود:

1 .کلید هوایی زیمنس مدل WL۳
2 .کلید هوایی زیمنس مدل WA۳

همینطورکلید هوایی زیمنس به دو مدل فیکس و کشویی تولید گردیده و میتوان بر پایه نیاز آنها را تهیه کرد.

کلید هوایی زیمنس WA۳

این مدل از کلید هوایی کمپانی زیمنس همچون فیدر ورودی و قطع کننده مدارات خروجی در تأسیسات الکتریکی، ساختمانها و کاربردهای زیرساختی به کار میرود. همینطور به صورت ایمن از سیستمها و ماشینهای الکتریکی در برابر آسیب جدی محافظت میکند و به لطف طراحی قوی،کیفیت بسیار عالی و کارایی های محافظتی هوشمند، از خرابی سیستم و هزینههای ناشی از آنها جلوگیری میکند.

میتوان این مدل کلید را در سیستمهای کنترل الکترونیکی، نگهداری و مدیریت انرژی به کار برد. این کلیدها در انواع ۳ قطب و ۴ قطب موجود هستند. بر اساس استانداردهای فعلی، ۳ WA همچون یکی از کلیدهای هوایی پرکاربرد در سراسر دنیا مورداستفاده قرار میگیرد.

کلید هوایی زیمنس3WL

کلید هوایی ۳ WLبهطور مورد اطمینان از تجهیزات الکتریکی در مقابل آسیب یا آتشسوزی ناشی از اتصال کوتاه، خطای زمین یا خرابی بیشازحد معمول سیستم محافظت میکند و مانند سری ۳ WA قابلیت برقراری ارتباط را دارد و به سادگی میتواند در سیستمهای کنترل سطح باالتر و مدیریت انرژی ادغام شود.
کلید هوایی زیمنس مدل ۳ WLاز موتورها، خازنها، ژنراتورها، و کابلها محافظت میکند. طراحی و دامنه گسترده و استاندارد این مدل از قطع کنندههای مدار، این کارایی را برای آنها فراهم میکند تا انعطافپذیر بوده و با قابلیت های متنوع سازگار شوند.

مهمترین مشخصه های کلید هوایی زیمنس

 •  مناسب آمپرهای باالتر از ۶۳۰
 • پر کاربرد ترین رنج جریان ها: ۱۰۰۰ ، ۱۲۵۰ ، ۱۶۰۰ ، ۲۰۰۰ ، ۲۵۰۰ و ۳۲۰۰ آمپر
 • توانایی گزارش گیری
 • کنترل باال
 • طول عمر بسیاربالا

ساختار کلید هوایی زیمنس

کلیدهای فشارقوی یا به بیان دیگری کلید هوایی به صورتی طراحی شدهاند که به صورت اتوماتیک از طریق رله یا به صورت دستی از اتاق فرمان و همینطور از محل، در اسباب زیر ولتاژ و تحت بار و در مدت زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار امکان دارد تا ۱۰ برابر جریان نامی باشد، این توانایی را دارند که مدار را بدون هیچ گونه آسیبی به آن برسد قطع کنند.
کلید هوایی برای محافظت در مقابل یک مدار الکتریکی در خطرات ناشی از اضافهبار، اتصال کوتاه و حفاظت موتوری و ژنراتوری طراحیشده است و برخالف فیوز که یک بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود، میتواند دوباره وارد مدار شود و مورد استفاده قرار گیرد.

اجزای تشکیل دهنده کلید هوایی زیمنس

 • کلید کشویی
 • ترمینال های کنتاکت های کمکی
 • کلید قفل کشویی
 • کلید قفل باز
 • دارای علامت رنگی نشان دهنده توانایی قطع کلید
 • دارای نمایشگر نشان دهنده وضعت کلید
 • اهرم شارژفنر
 • دارای نمایشگر وضعیت فنر
 • دارای دکمه ریست برای خطای تریپ
 • دارای دکمه ریست
 • واحد حفاظت میکرولوجیک

کنتاکت های کمکی

کنتاکت های کمکی در کلید های هوایی زیمنس ( ACB ( در داخل کلید مطابق عکس قرار گرفته اند و خروجی آن ها در باالی کلید قرار دارد و میتوان از آن ها استفاده کرد این کنتاکت ها هم به صورت باز ( NO (و هم به صورت بسته ( NC ( موجود هستند که با قطع یا وصل شدن کلید هوایی (ACB) زیمنس آن ها نیز قطع و وصل میشوند.

از مهمترین کاربر های این تیغه ها میتوان به مانیتور کردن و فیدبک شرایط کلید هوایی اشاره کرد . یکی دیگر از کاربرد های مهم این تیغه ها ایجاد اینترلاکینگ ( Interlocking) است که با ایجاد شرایط قید و دستور میتوان به کلید دستوراتی را اعمال کرد که قطع و یا وصل شود.

مقایسه کلید هوایی با کلید کامپکت اتوماتیک

 • پارامترهای اندازه گیری بیشتری روی کلید هوایی در دسترس است.
 • قدرتمند تر است و برای کارهای بزرگتر و دقیقتر استفاده می شود.
 • کلید هوایی در مسیر جریان، قبل از کلید های کامپکت قرار میگیرد. و در صورت عدم عملکرد در کلید های کامپکت کلید هوایی نسبت به قطع کلید اقدام می کند.
 • دارای کلید های هوایی گرانتر هستند.
 • فرمان پذیر بودن. یعنی میتوانیم در جریان های باال از آن به عنوان کنتاکتور نیز استفاده کرد
 • طول عمر کلید های هوایی بیشتر است.

مزیت کلیدهای هوایی اتوماتیک زیمنس به تناسب کلیدهای اتوماتیک کامپکت

رنج جریان بالاتر :کلیدهای اتوماتیک نیزتا رنج ۱۶۰۰ آمپر، کلیدهای هوایی از ۶۳۰ تا ۶۳۰۰ آمپر ساخته می شوند به دو مدل ثابت و کشویی هستند.
عمرزیاد تر :عمر کلید اتوماتیک هوایی ۲ برابر عمر کلید اتوماتیک زیمنس هست.
دقت و حفاظت بسیاربالا :کلیدهای هوایی از رله های الکترونیکی ساخته شده اند بنابراین از دقت و انعطاف بیشتری جهت محفاظت از مدار دارند.
توانایی قطع باالتر و سریع تر:کلید اتوماتیک هوایی در قیاس با کلیدهای اتوماتیک کمپکت از تواناییی قطع باالتری نیز برخوردار می باشند. قابلیت قطع کلیدهای هوایی بین ۵۵ تا ۲۰۰ کیلو آمپر می باشد.

کاربرد کلید هوایی زیمنس

ACBها به عنوان یک مدل مدارشکن بسیار قدرتمند و ایمن، برای کنترل و حفاظت مدارهای الکتریکی درمقابل خطای اتصال کوتاه و خطای اضافه بار و همینطورکاهش یا افزایش بیش از حد معمول فرکانس در ولتاژ فشار ضعیف استفاده می شوند.

 • کلید اصلی (Main (در تابلوهای توزیع فشار ضعیف
 • اندازه گیری و ثبت مشخصات شبکه مانند جریان ،فرکانس و هارمونیک و…
 • شناسایی خطاهای شبکه و اعالم آن ها توسط آالرم
 • توانایی استفاده از انواع تجهیزات جانبی از قبیل بوبین شنت، کنتاکت تریپ و کنتاکت های کمکی جهت استفاده در مدارهای فرمان
 • در اکثر صنایع از جمله کارخانه های صنعتی، ماشین های الکتریکی مانند ژنراتورها،ترانسفورماتورها
 • دارایشبکه های توزیع برق

جمع بندی

به صورت کلی کلید هوایی زیمنس یک مدل بریکر یا همان قطع کننده است که به منظور حفاظت و سویئچ مدار در حالت های اتصال کوتاه کاربرد دارد در واقع کنترل و حفاظت ازمدار در هوای آزاد از طریق این کلید صورت می گیرد. دقت کاری بسیار بالا،توانایی گزارش گیری و کنترل دقیق ،طول عمرزیاد از ویژگی های بارز کلید هوایی زیمنس است

0
دیدگاه‌های نوشته

*
*

enemad-logo